09:00 - 18:00

Bize sorularınızı sorabilirsiniz

0(262) 323 21 67

Telefon numarasından ulaşabilirsiniz

Search
 

Sigorta Hukuku Nedir? Sigorta Avukatı Nedir, Ne İş Yapar?

Zengin Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > Sigorta Hukuku Nedir? Sigorta Avukatı Nedir, Ne İş Yapar?

Sigorta Hukuku Nedir? Sigorta Avukatı Nedir, Ne İş Yapar?

Sigorta, kişilerin birçok vaka neticesinde meydana gelebilecek zararlara karşı korunmasını sağlamaktadır. Sigortacılıkla meşgul işletmelerin çalışmalarını denetleyen ve düzenleyen hukuk birimine sigorta hukuku adı verilmektedir. Kendini sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar alanında geliştiren ve bu yöndeki davalara bakan avukatlara da sigorta avukatı denmektedir.

Sigorta avukatı, zararın sigorta kapsamına girip girmediğinin tespiti, sigorta sözleşmelerinin düzenlenmesi ve sigorta konusu şeyde meydana gelen zararın tazminini sağlamak benzer biçimde bu alandaki sigortacıların yada sigorta ettirenlerin vekilliğini yapmaktadır.

Sigorta Hukuku Nedir?

Sigortacı ve sigortalı arasındaki hukuki ilişkiyi ve sigortacılıkla uğraşan şirketlerin çalışmalarını düzenleyen hukuk kurallarının bütününe sigorta hukuku adı verilmektedir. Sigortacı, sigortalının ödediği prim karşılığında rizikonun tazminini üstlenmektedir. Sigorta ile ilgili genel hükümler Türk Tecim Kanunu’nda düzenlenmektedir. Bunun yanında 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve bakanlık tarafınca onaydan geçen Sigorta Genel Şartları hükümleri de sigorta hukukunun kaynağını oluşturmaktadır.

Sigorta Hukuku Davası Nedir?

Sigorta hukukundan doğan uyuşmazlıklara sigorta hukuku davası adı verilmektedir. Sigortacı ile sigortalı yada ziyan olan ile sigortacı arasındaki uyuşmazlıklar sigorta hukuku davasının konusunu oluşturmaktadır.

Sigorta Türleri Hangileri?

Sigortalar ikiye ayrılabilir:

  • Zarar Sigortaları
  • Can Sigortaları

Zarar Sigortaları ise kendi içinde mal sigortaları ve mesuliyet sigortaları olmak suretiyle iki sınıfa ayrılmaktadır. Mal sigortalarına örnek olarak; yangın sigortası, taşıma sigortası, ziraat sigortası, hırsızlık sigortası, kasko, makine kırılması ve montaj sigortası, inşaat sigortası, cam kırılması sigortası, alacak sigortası örnekleri verilebilir. Mesuliyet sigortalarına ise mecburi trafik sigortası, istemli trafik sigortası, doktor mesleki mesuliyet sigortası örnekleri verilebilir. Bunlardan günlük hayatta en oldukça karşımıza çıkanı mecburi trafik sigortasıdır. Bu hususa ilişkin Mecburi Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları mevcuttur. Ek olarak diğer sigorta türleri için de genel şartlar düzenlenmiştir.

Sigorta hukuku hangi mahkemede görülür?

Sigorta davalarının tamamında uygulanan görevli bir mahkeme bulunmamakla birlikte somut olayın özelliklerine ve taraflara bakılırsa görevli mahkeme belirlenmektedir.

Mesela, Tecim Kanunu hükümleri uyarınca mesuliyet sigortalarında, ziyan olan, direkt zarar verenin sigortasına başvurma hakkına haizdir. Bu durumda söz konusu uyuşmazlık Tecim Kanunu’na dayandığından görevli mahkeme asliye tecim mahkemesi olacaktır. Sadece unutulmamalıdır ki açılacak davaya sebebiyet veren fiil ehemmiyet arz etmektedir. Mesela motorlu taşıt kazasından kaynaklı açılacak maddi-manevi tazminat davası haksız eylem hükümlerine dayandığından, görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleri olacaktır.

Bunun yanında sigortalı ile sigorta şirketi içinde, sigorta poliçesinden meydana gelen uyuşmazlıklarda görevli mahkemenin belirlenmesinde sigortanın konusu ehemmiyet arz eder. Kişinin, ticari işletmesini ilgilendirmeyen davalarda tüketici ilişkisi söz konusu olur. Bundan dolayı tüketici ile ilgili sigortalarda sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki davalar tüketici mahkemelerinde görülür.

“Davacı ile davalı sigorta şirketi içinde kurulan kasko sigorta poliçesine ilişkin sözleşmenin 6502 sayılı TKHK’nın 3. maddesi anlamında bir tüketici işlemi olduğu, davacının somut vakada aracını kiraya vermiş olsa dahi TTK’nun 11. ve 12. maddeleri anlamında ticari işletme yürütmediği ve tacir olmadığı, görevli mahkemenin Tüketici Mahkemesi olduğu, mahkemece tarafların iddia ve savunmalarına bakılırsa davanın esasına girilerek sonucuna bakılırsa karar verilmesi gerekirken Tecim Mahkemesi’nin görevli olduğu öne sürülen sebebi ile davanın görevsizlik sebebi ile usulden reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.”

Sigorta şirketine karşı hangi mahkemede dava açılır?

TKHK m. 73’e bakılırsa; “Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir.” hükmüne yer vermektedir. TKHK m. 83/2’de “Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu işlemler ile ilgili diğer kanunlarda düzenleme olması, bu işlemin tüketici işlemi sayılmasını ve bu Kanunun vazife ve yetkiye ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez.” Bu maddelerden anlaşılacağı benzer biçimde taraflardan birinin tüketici olması durumunda davada görevli mahkeme tüketici mahkemesi olacaktır. Bunun yanında sigorta hukuku Türk Tecim Kanunu’nda düzenlendiğinden, sigorta hukukundan kaynaklı davalar mutlak ticari dava sayılmaktadır. Mutlak ticari davalarda görevli mahkeme Asliye Tecim Mahkemesi’dir. Sadece somut olayın özelliklerine ve taraflara bakılırsa değerlendirme yapılmalıdır. Bu mevzuya ilişkin Yargıtay kararları mevcuttur.

“Haksız fiilden meydana gelen tazminat davalarında görevli mahkeme, genel hukuk mahkemesi olan asliye hukuk mahkemesi ise de; dava, gerçek kişiler ile beraber karşı tarafın ZMMS yaptırdığı sigorta şirketine karşı da açıldığından, davalı sigorta şirketi, sigorta poliçesi sebebiyle görevli tutulmuş olup, mecburi sigortalar, TTK’ nın 1483 vd. maddelerinde düzenlenmiş olduğundan, TTK ‘nın 4/1-(a) ve 5. maddeleri gereğince mutlak ticari nitelikteki bu davada asliye tecim mahkemesinin görevli olduğu…”

Sigorta Avukatı Nedir, Kime Denir?

Avukatlar mesleklerini icra ederken belirli alandaki davalara bakmak zorunda değillerdir. Bu mevzuda herhangi bir engelleme bulunmamaktadır. Sadece yalnızca bir alandaki davalara bakarak söz konusu alan için uzmanlaşma olanağına haiz olurlar. Bu bakımdan yalnız sigorta davalarına bakan avukatlara sigorta avukatı denmektedir. Kendini sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar alanında geliştiren ve bu yöndeki davalara bakan avukatlara da sigorta avukatı denmektedir.

Sigorta Avukatı Ne İş Yapar?

Sigorta avukatı, sigorta şirketleriyle sigorta sözleşmelerinden meydana gelen yada ziyan olan üçüncü kişiler ile sigortacı arasındaki uyuşmazlıklarda vekillik yapar. Sigorta avukatı; geçerli bir sigorta sözleşmesi kurulup kurulmadığını, ortaya çıkan zararın sigorta kapsamında olup olmadığını, sigorta sözleşmelerinin düzenlenmesi hususu, sigorta konusu üstünde gerçekleşen rizikonun sonucunda meydana gelen zararın tazmin ettirilmesi benzer biçimde hak yitirilmesine uğranmaması adına her çeşit hukuki desteği sağlamaktadır.

Sigorta Hukuku Kapsamında Verilen Hizmetler Nedir?

İki çeşit sigorta avukatı vardır: sigorta avukatı ve sigorta şirketi avukatı. Sigorta şirketi avukatı, sigorta şirketlerinin vekilliğini yaparken sigorta avukatı söz konusu maddi vakadan ziyan olan bireylerin vekilliğini yapmaktadır. Sigorta avukatı, sigorta davalarında meydana gelen vakalar hakkında her türlü araştırmayı ve incelemeleri yaparak gerekli hizmetleri sağlamaktadır. Bu kapsamda gerçekleşen maddi olayın hangi kanun kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, davanın hangi mahkemede açılması gerektiği, vakaya uygulanacak hükümlerin tespiti, gerçekleşen olayın kanıtlanması ve davanın lehe neticelenmesi için tüm hukuki sürecin yürütülmesi hizmetlerini üstlenmektedir.

Özet Olarak

Sigortacılıkla meşgul işletmelerin çalışmalarını denetleyen ve düzenleyen hukuk birimine sigorta hukuku adı verilmektedir. Kendini sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar alanında geliştiren ve bu yöndeki davalara bakan avukatlara da sigorta avukatı denmektedir.

Yorum yok

Yorum Yap

İletişime Geç
Avukata Danış
Merhaba,
sorularınızı bize yöneltmek ister misiniz?