09:00 - 18:00

Bize sorularınızı sorabilirsiniz

0(262) 323 21 67

Telefon numarasından ulaşabilirsiniz

Search
 

Adi Ortaklığın Borcundan Dolayı Takip Usulü

Zengin Hukuk Bürosu > Yargıtay Kararları  > Adi Ortaklığın Borcundan Dolayı Takip Usulü

Adi Ortaklığın Borcundan Dolayı Takip Usulü

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2016/12292
KARAR NO. 2017/3755
KARAR TARİHİ. 13.3.2017

ADİ ORTAKLIĞIN BORCUNDAN DOLAYI İCRA TAKİBİ USULÜ

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: 

KARAR : Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız takipte, borçlu … Tic. Ltd. Şti.’nin, icra mahkemesine başvurusunda; adi ortaklığın tüzel kişiliği olmadığını ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği, mahkemece, şikayetin kabulüyle adi ortaklık aleyhine yapılan takibin iptaline karar verildiği görülmüştür. 

İki veya daha fazla işletmenin belli bir amaca ulaşmak için katkılarını birleştirdikleri ortaklığın ( Joint Venture’nin ) tüzel kişiliği bulunmadığından taraf ehliyeti de yoktur. Ancak gerçek ve tüzel kişilerin taraf ehliyeti vardır ( Prof. Dr. Baki Kuru İcra ve İflas Hukuku El Kitabı 2004 bas. Sahife 137 HGK. nun 08.10.2003 tarih ve 2003/12-574 E 2003/564 K. Sayılı içtihadı ). Bir diğer anlatımla, adi ortaklığın tüzel kişiliği olmadığından aktif ve pasif dava ehliyeti bulunmamaktadır. TBK’ nın 638/3. maddesine göre; “Ortaklar birlikte veya bir temsilci aracılığı ile bir üçüncü kişiye karşı ortaklık ilişkisi çerçevesinde üstlendikleri borçlardan, aksi kararlaştırılmadıkça müteselsilen sorumlu olurlar”. Adi ortaklığın borcu, adi ortaklığı oluşturan kişilerden takipte taraf gösterilmek sureti ile tahsil edilir. 

Taraf ehliyeti kamu düzeninden olup mahkemece kendiliğinden göz önüne alınmalıdır. Öte yandan Kanun’un emredici kuralından kaynaklanan ve bir hakkın yerine getirilmemesi ile ilgili bulunan bu husus hakkında, ortaklığı oluşturan ortaklardan her birinin İİK’nun 16/2.maddesi gereğince süresiz şikayet hakkı vardır. 

Somut olayda, dosya içerisinde bulunan takip talebi ve örnek 7 numaralı ödeme emrinin incelenmesinde; … İş Ortaklığı’na izafeten … Ltd Şti ile … Ltd. Şti’nin ayrı ayrı borçlu taraf olarak yer aldığı görülmektedir. Tüzel kişiliği, dolayısıyla taraf ehliyeti bulunmayan adi ortaklığın, düzenlenen takip talebi ve ödeme emrinde taraf olarak gösterilmediği gibi adi ortaklığa yönelik takip işlemi yapılmadığı görülmüştür. 
O halde mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. 

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarıda yazılı sebeplerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA , peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.03.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Yorum yok

Yorum Yap

İletişime Geç
Avukata Danış
Merhaba,
sorularınızı bize yöneltmek ister misiniz?