09:00 - 18:00

Bize sorularınızı sorabilirsiniz

0(262) 323 21 67

Telefon numarasından ulaşabilirsiniz

Search
 

Tapu İptali ve Tescil Dava Örneği

Zengin Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku  > Tapu İptali ve Tescil Dava Örneği

Tapu İptali ve Tescil Dava Örneği

T.C.
YARGITAY

2. Hukuk Dairesi

Esas No: 2021/4646

Karar No: 2021/8037

Karar Tarihi: 02.11.2021

YARGITAY KARARI

YARGITAY KARARI MAHKEMESİ : Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi

DAVA TÜRÜ : Tapu iptali ve tescil

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince
verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından kararın tümü yönünden;
davalılar … ve … tarafından ise iki ayrı vekâlet ücretine hükmolunmaması yönünden temyiz edilerek;
temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 02.11.2021
günü duruşmalı temyiz eden davalılar … ve … vekili Av. … geldi. Karşı taraf temyiz eden davacı … ve
vekilleri ile davalı … vasisi ve vekili gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek
karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün
kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı vekili müvekkilinin rızası dışında davalı erkek eş … ile davalı … arasında aile konutuna ilişkin
olarak taşınmaz satış vaadi sözleşmesi düzenlendiğini, bu durumun Türk Medeni Kanunu’nun 194.
maddesine aykırı olduğunu iddia ederek taşaınmaz satış vaadi sözleşmesinin iptaline karar verilmesini
talep ve dava etmiştir.

İlk derece mahkemesince davanın davalı … yönünden husumet yönünden reddine, diğer davalılar
yönünden esastan reddine karar verilmiş, karar davacı ile davalılardan … ve …tarafından istinaf
edilmiş, bölge adliye mahkemesince davacı kadının istinaf talebi hükmün gerekçesi yönünden kısmen
kabul edilerek diğer istinaf taleplerinin reddine, davalıların vekalet ücreti ve yargılama giderlerine
ilişkin istinaf talebi kabul edilerek yeniden esas hakkında hüküm tesis edilmesine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde ve davalılardan … ve …’in sunduğu cevap dilekçesinde açıkça dayanılan İstanbul
Anadolu 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/289 esas sayılı ferağa icbar dosyasının kül halinde
getirtilmesi, ayrıca adı geçen davalıların cevap dilekçesinde dayandıkları Kartal 1. Asliye Hukuk
Mahkemesinin 2001/57 esas – 2002/400 karar sayılı müdahalenin meni,

Kartal 1.Aile Mahkemesinin 2010/599 esas ve 2011/560 karar sayılı
aile konutu şerhi dosyası, ve Kartal 1. Sulh Hukuk Mahkmesinin 1996/721 esas sayılı vesayet
dosyalarının getirtilmesi, gerektiğinde mahallinde yeniden keşif yapılarak tüm deliller birlikte
değerlendirilmek suretiyle, tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde davaya konu 1 nolu bağımsız
bölümün, taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin tesis edildiği tarihte aile konutu olup olmadığı tespit
edilip sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken; eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi
doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre
davalıların temyiz itirazlarıyla davacının sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer
olmadığına, temyiz peşin harcın istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye
mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi. 02.11.2021 (Salı)

 

Yorum yok

Yorum Yap

İletişime Geç
Avukata Danış
Merhaba,
sorularınızı bize yöneltmek ister misiniz?