09:00 - 18:00

Bize sorularınızı sorabilirsiniz

0(262) 323 21 67

Telefon numarasından ulaşabilirsiniz

Search
 

Tehdit Suçu ve Cezası

Zengin Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdidin koruduğu hukukî kıymet, kişilerin rahatlık ve sükunudur; böylece kişilerde bir güvensizlik duygusunun meydana gelmesi engellenmektedir. Bu yüzden, söz konusu madde ile insanoğlunun kendisine özgü sulh ve sükununa karşı işlenen saldırılar cezalandırılmış olmaktadır.

    Fakat, Türk ceza kanunun 106 maddesiyle  korumak istediği esas kıymet, kişinin karar verme ve hareket etme hürriyetidir. Tehdit hâlinde, gerçekleşmesi failin isteğinin yerine getirilmemesi kaydına bağlı bir hücum, fenalık mağdura bildirilmektedir.

    Tehdidin konusunu, kişinin yaşamının yada vücut bütünlüğünün tehlikeye maruz bırakılacağının, suç teşkil eden belli bir fiilin işleneceğinin, genel olarak kuvvet kullanılacağının yada herhangi bir kötülüğün, haksızlığın gerçekleştirileceğinin bildirilmesi oluşturmaktadır. Tehdidin özelliği, kötülüğün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin, tehdit edenin iradesine bağlı olmasıdır. Tehdit konusu kötülüğün gerçekleşip gerçekleşmemesi, hakkaten yada en azından görünüş itibarıyla failin takdirine bağlıdır. Fakat bu, kötülüğün kesinlikle tehdit eden tarafınca gerçekleştirileceği anlamına gelmez; bir üçüncü şahıs vasıtasıyla bu kötülüğün gerçekleştirileceğinin bildirilmesi ile de, tehditte bulunulabilir.

    Suçun oluşması bakımından tehdit konusu kötülüğün gerçekleşip gerçekleşmemesi, mühim değildir. Tehdidin objektif olarak ciddî bir nitelik arzetmesi gerekir. şu demek oluyor ki, istenilenin yerine getirilmemesi hâlinde tehdit konusu kötülüğün gerçekleşeceği ihtimali objektif olarak mevcut olmalıdır. Sarfedilen sözler, meydana gelen davranış muhatap alınan şahıs üstünde ciddî bir korku yaratma açısından netice almaya elverişli, kafi ve uygun değilse, tehdidin oluştuğu ileri sürülemez. Failin söz ve davranışlarının muhatabı üstünde ciddî şekilde korku ve kaygı yaratacak uygunluk ve yeterlilik içerip içermediğinin her somut vakada araştırılması gerekir. Erişkin bir kişide korku ve kaygı yaratmayacak davranış ve sözler bir çocuk için ciddi korku deposu olabilir.

    Objektif olarak ciddî bir nitelik arzeden tehdidin somut vakada muhatabı üstünde etkili olması koşul değildir. şahıs, fail, objektif olarak ciddî bir nitelik arz eden söz ve davranışlarla mağduru tehdit etmek istemiş olmasına karşın; mağdur, bu söz ve davranışları ciddiye almamış olabilir. Bu durumda tehdit gene gerçekleşmiştir.

    Tehdidin gerçekleşip gerçekleşmemesi, muhatabı üstünde etkili olup olmamasına bağlı değildir.

    Failin de kendisinin tehdit konusu ziyanı  gerçekleştirebilecek imkân ve iktidara haiz olduğu kanaatini karşı tarafta uyandırdığını bilmesi gerekir. Mağdurda bu kanaat uyandırıldıktan sonrasında, failin tehdit konusu ziyanı gerçekleştirebilecek olanak ve iktidara gerçekte haiz olmamasının bir önemi yoktur. Mağdur tehdit konusu zararın oluşabileceğine ; ciddî olduğuna, hile kullanılmak suretiyle inandırılmış olabilir. Fakat, batıl inançlara dayanılarak bir kötülüğe maruz bırakılabileceği beyanıyla, bir kimse tehdit edilmiş olmaz.

Tehdit konusu fenalık, mağdura değil de, bir üçüncü şahsa yönelik olabilir. Sadece, bu durumda mağdur ile üçüncü şahıs içinde belli bir akrabalık, yakınlık ilişkisi mevcut olmalıdır.
Tehdit hâlinde şahıs, tehdit konusu zararın ileride oluşacağı  beyanıyla korkutularak, belli bir davranışta bulunmaya zorlanmaktadır, zorunlu edilmektedir.

Tehdit suçu T.CK.106.maddesinde düzenlenmiştir:

Maddenin birinci fıkrasında meydana getirilen tanımda, tehdidin yöneldiği hukukî değere gore bir ayırım yapılmıştır. Buna gore, tehdidin, mağdurun kendisinin yada yakınının hayatına, vücut yada cinsel dokunulmazlığına yönelik bir hücum gerçekleştireceğinden bahisle yapılması, söz konusu suçun temel şeklini oluşturmaktadır. Buna karşılık, tehdidin, mağduru malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından yada sair bir fenalık edeceğinden bahisle yapılması ise, suçun temel şekline gore daha azca cezayı gerektirmektedir. Ek olarak, bu suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, mağdurun şikâyetine bağlı kılınmıştır.

Türk Ceza Kanunu 106/1:Bir başkasını, kendisinin yada yakınının hayatına, vücut yada cinsel dokunulmazlığına yönelik bir hücum gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden şahıs, ALTI AYDAN İKİ YILA KADAR hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından yada sair bir fenalık edeceğinden bahisle tehditte ise, MAĞDURUN ŞİKAYETİ üstüne, ALTI AYA KADAR HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASINA HÜKMOLUNUR.

TEHDİT SUÇUNUN CEZASI NEDİR?

MALVARLIĞI İTİBARIYLA BÜYÜK BİR ZARARA UĞRATACAĞINDAN VEYA SAİR BİR KÖTÜLÜK EDECEĞİNDEN BAHİSLE TEHDİT SUÇUNUN CEZASI :Suçun daha azca cezası olan formunda tehdit mahkeme hapis yada Adli Para cezası verebilir. Hapis  cezası yasada ‘6 aya kadar’ olarak ifade edilmiştir. Hukukçu olmayan kimseler bu takdirde cezanın 6 ay olacağını düşüneceklerdir. Sadece bu süre cezanın üst sınırıdır. Yasa ‘6 aya kadar’ ifadesini kullandığı için ilk olarak cezanın alt sınırını belirlemek gerekir. Türk Ceza kanunun 49. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca ‘süreli hapis cezası, kanunda aksi belirtilmeyen hallerde bir aydan azca,yirmi yıldan fazla olması imkansız.’ Bu takdirde malvarlığı vs yönelik tehditte hakim hapis cezası verilmesine karar verecek olursa verilecek ceza minimum 1 ay  en fazla 6 ay hapis olacaktır.Türk Ceza Kanunun 50. Maddesinin 5.Fıkrası uyarınca ‘uygulamada aslolan mahkumiyet bu madde hükümlerine gore çevrilen adli para cezası yada tedbirdir.’ Dolayısıyla Daha evvel bir sabıkanız yoksa hakimin ilk olarak adli para cezasına hükmedeceği bu adli para cezasının ilgili yasal mevzuat gereği  1 ay ile altı ay arası adli para cezası olacağını öngörebiliriz.

Bu para cezasının Türk Lirası karşılığı nedir? Türk Ceza Kanunun 52. Maddesinin 2. Fıkrası gereği ‘Minimum yirmi ve en fazla yüz türk lirası olan bigün karşılığı adli para cezasının miktarı kişinin ekonomik ve diğer kişisel halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir.’ Bu durumda rahat tehditte cezalandırılma halinde  minimum 600 TL para cezasına hükmolunabileceği en fazla ise 18000 T.L. para cezası olabileceğini koşulları var ise bu cezanın da ertelenebileceğini sadece bu belirtilen hesaplamaların dosyanın somut verilerine gore değişebileceğini unutmamak icap ettiğini belirtmek isterim.

HAYATA, VÜCUT VEYA CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA YÖNELİK TEHDİT SUÇUNUN CEZASI :

‘Bir başkasını, kendisinin yada yakınının hayatına, vücut yada cinsel dokunulmazlığına yönelik bir hücum gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden şahıs, ALTI AYDAN İKİ YILA KADAR hapis cezası ile cezalandırılır’ Koşulları var ise ve hakim takdir ederse paraya çevirme, erteleme yada hükmün açıklanmasının geri bırakılması seçenek yaptırımları uygulanabilir.

NİTELİKLİ TEHDİT T.C.K 106/2

 Tehdidin;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla yada hususi işaretlerle,

c) Birden fazla şahıs tarafınca beraber,

d) Mevcud yada var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları ürkütücü güçten yararlanılarak,

İşlenmesi halinde, fail hakkında İKİ YILDAN BEŞ YILA KADAR HAPİS CEZASINA HÜKMOLUNUR.

Maddenin ikinci fıkrasında tehdidin daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâlleri gösterilmiştir. Bu hâller, tehdidin kapsadığı korkutma gücünün ciddîliği ve yoğunluğu hususunda mağdurda ciddî kaygılar meydana getirmeye elverişli durumlardır. Tehdit silâhla icra olunursa bunun ciddîliği hususunda bir korkunun meydana gelmesi fazlaca daha kolay olur. Aynı suretle kendisini tanınmayacak bir hâle getiren kişinin yada bir kaç kişinin beraber olarak tehdit icra etmeleri hâlinde meydana gelen korku fazlaca yoğun olur.

İmzasız bir mektup yada hususi işaretler kullanarak bir kişinin tehdit edilmesi hâlinde de meydana gelen korku bakımından bir duraksama meydana gelmez. Söz gelimi bir hiç kimseye gönderilmiş olan imzasız mektup kişinin kendisini müdafa olanağını gidereceğinden ağır tehdidi oluşturacaktır. Gene bir hiç kimseye karşı gönderilmiş olan mektuplarda ucundan kan damlayan bıçak resimlerinin yapılması şu demek oluyor ki böylece hususi işaret kullanılması korkuyu yoğunlaştırabilir.

Gizli saklı yada açık, mevcud yada var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları tehdit gücünün de, kişileri paniğe kapılacak surette korkutabilmesi dolayısıyla, suçun nitelikli hâli olarak sayılması uygun görülmüştür.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama yada malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ek olarak bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Yorum yok

Yorum Yap

İletişime Geç
Avukata Danış
Merhaba,
sorularınızı bize yöneltmek ister misiniz?